პროცედურები და დოკუმენტაცია

პროცედურები

 • შეავსებთ განაცხადს;
 • კომპანიის წარმომადგენელს გააცნობთ თქვენ შესახებ შესაბამის ინფორმაციას;
 • საკრედიტო კომიტეტის მიერ მოხდება თქვენი პროექტის დამტკიცება;
 • გაიმართება სალიზინგო კომპანიასა და მომწოდებელს შორის მოლაპარაკება;
 • გადაიხდით თანამონაწილეობის თანხას და მოაწერთ ხელს სალიზინგო შეთანხმებას;
 • მომწოდებელსა და სალიზინგო კომპანიას შორის შედგება შეთანხმების ხელმოწერა;
 • დაგიფინანსდებათ აქტივის შეძენასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი (აქტივის ღირებულება, ტრანსპორტირება, განბაჟება, დაზღვევა, ინსტალაცია და სხვ.);
 • სალიზინგო კომპანია მიიღებს აქტივს მომწოდებლისგან და გადმოგცემთ თქვენ სარგებლობაში.
განაცხადი იურიდიული პირებისთვის
განაცხადი ფიზიკური პირებისთვის

დოკუმენტაცია

 • პროექტის დამუშავების პროცესში უნდა წარადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:
 • ცნობა მომსახურე ბანკებიდან ვალდებულების შესახებ;
 • ამონაწერები მომსახურე ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან;
 • საკრედიტო ხელშეკრულებები;
 • ცნობა საგადასახადოდან მომსახურე ბანკების შესახებ;
 • ცნობა საგადასახადოდან ვალდებულების შესახებ;
 • ლიზინგის საგნის მომწოდებლისგან პირველადი ხელშეკრულება ან ინვოისი;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან.
 • პროექტის დამტკიცების შემდეგ უნდა წარადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:
 • წესდების ასლი;
 • ნოტარიულად დამოწმებული საზოგადოების პარტნიორთა კრების ოქმი;
 • დამფუძნებლების შესახებ ინფორმაცია;
 • ამონაწერი რეგისტრატორიდან ან ცნობა დამფუძნებლების წილების შესახებ.