ლიზინგის უპირატესობები

 • ლიზინგის უპირატესობები სესხთან მიმართებით
 • შეიძენთ აქტივს (დანადგარები, მოწყობილობები, ავტომანქანები, საწარმოო ხაზები და ა.შ.) უზრუნველყოფის გარეშე; 
 • ყოველთვიურ სალიზინგო საზღაურს მთლიანად გაატარებთ საოპერაციო ხარჯად, რაც მნიშვნელოვნად შეგიმცირებთ მოგების გადასახადს (სესხის შემთხვევაში ხარჯებში აისახება მხოლოდ დარიცხული პროცენტი); 
 • დღგ-ს გადაიხდით სალიზინგო საზღაურის პროპორციულად, რაც შეგიმცირებთ ერთიან ფულად გასავალს და შესაძლებლობას მოგცემთ დღგ გადაანაწილოთ ლიზინგის პერიოდის განმავლობაში;
 • ლიზინგის პერიოდის განმავლობაში შეგიმცირდებათ ქონების გადასახადი, რაც ლიზინგის ვადის ბოლოს 0%-ს გაუტოლდება;
 • გექნებათ ნაკლები საინვესტიციო ხარჯი, შესაძლებლობა მოგეცემათ მინიმალური ინვესტიციით შეიძინოთ სასურველი აქტივი;
 • დაზოგავთ საბრუნავ კაპიტალს, რაც თქვენი ბიზნესის შემდგომი განვითარების შესაძლებლობას მოგცემთ; 
 • დაგიფინანსდებათ აქტივის შეძენასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი (აქტივის ღირებულება, ტრანსპორტირება, განბაჟება, დაზღვევა, ინსტალაცია და სხვ.);
 • ისარგებლებთ თქვენს მოთხოვნებზე მორგებული გადახდის გრაფიკით;
 • ისარგებლებთ გამარტივებული პროცედურებით, გააფორმებთ ლიზინგის ხელშეკრულებას დამატებითი ხარჯების გარეშე; 
 • გექნებათ მხარდაჭერა მოლაპარაკებების, შესყიდვისა და დოკუმენტაციის წარმოების პროცესში, თქვენ ნაცვლად განვახორციელებთ იურიდიულ, ადმინისტრაციულ, სადაზღვევო, საბაჟო და ლოგისტიკურ პროცედურებს;
 • შეინარჩუნებთ კრედიტუნარიანობას.
 • ლიზინგის უპირატესობები იჯარასთან მიმართებით
 • გექნებათ აქტივის შეძენის შესაძლებლობა ლიზინგის პერიოდის ბოლოს;
 • აქტივს შეიძენთ ყოველთვიური იჯარის თანხის სანაცვლოდ;
 • ისარგებლებთ დაფარვის მოქნილი გრაფიკით;
 • გექნებათ მხარდაჭერა მოლაპარაკებების, შესყიდვისა და დოკუმენტაციის წარმოების პროცესში, თქვენ ნაცვლად განვახორციელებთ იურიდიულ, ადმინისტრაციულ, სადაზღვევო, საბაჟო და ლოგისტიკურ პროცედურებს;
 • დაზოგავთ საკუთარ კაპიტალს თქვენი ბიზნესის შემდგომი განვითარებისთვის.
განაცხადი იურიდიული პირებისთვის
განაცხადი ფიზიკური პირებისთვის